Talare 30 januari 2017

Moderator: Förseminarium workshop ”Mineralstrategin 2.0?”

Kaj Lax, Avdelningschef, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Kaj Lax är ursprungligen från Österbotten, Finland. Studerade geokemi vid Åbo Akademi, och är teknologie doktor vid Luleå Tekniska Unviversitet.
Sedan 2010 chef för Mineralresursavdelningen vid SGU, innan dess bl a chef för Mineralkontoret i Malå.

Inledning

Lena Söderberg, generaldirektör, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU)

Tillträdde som generaldirektör i januari 2014. Lena Söderberg som är utbildad civiljägmästare, var tidigare, sedan 2009, verkställande direktör för Svenskt Vatten AB. Hon är även styrelseordförande för Skogsstyrelsen samt ledamot av insynsrådet för Statens Energimyndighet respektive programstyrelsen för MistraPharma.
SGU ansvarar för frågor som rör berg, jord och grundvatten inklusive mineralhantering. SGU är ansvarig myndighet för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet, inklusive målet om minskad användning av naturgrus.
Myndigheten har också i uppgift att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser och för att främja hållbar tillväxt och företagande inom sektorn.

Är Sverige ett attraktivt gruvland?

Under de senaste sex åren har järnmalmspriserna fallit från 190 USD per ton till dagens 50. De flesta metaller och mineraler har sett en liknande utveckling. Detta avskräcker investerare och ökar konkurrensen mellan lovande gruvprojekt runt om i världen, som ofta är beroende av extern finansiering.

Mot denna bakgrund ställer sig allt fler regeringar frågan om de är tillräckligt attraktiva för investerare. Vi ser hur länder runt om i världen förbättrar sina erbjudanden och ökar marknadsföringen för att göra detta känt. Syftet är tydligt; att öka investeringarna i prospektering och skapa förutsättningar för framtidens gruvor att utvecklas i landet. Så hur attraktivt är Sverige, och vilka förutsättningar finns för att attrahera investerare?

Signe Rølmer, Senior Economist, Copenhagen Economics

Signe Rølmer är nationalekonom och senior gruvexpert på Copenhagen Economics. Hon hjälper privata såväl som offentliga klienter, främst i de Skandinaviska länderna samt Grönland. Hon har mycket erfarenhet av att arbeta med sociala konsekvensekonomiska analyser, beskattning av naturresurser och shared value-strategier, hon har även varit rådgivare i flera komplicerade förhandlingar. Bland annat har hon assisterat ett australiensiskt gruvbolag med att analysera det ekonomiska värde som företaget kunde bidra med till Grönlands ekonomi. Signe är Senior Economist och var projektledare för projektet Sveriges attraktivitet som gruvland som genomfördes på uppdrag av Tillväxtanalys. Hon är också ansvarig för Copenhagen Economics svenska gruvservice, och baserad i Köpenhamn.

Miljötillståndsprövning och gruvinvesteringar – effektiviseringspotential

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys), en statlig myndighet under Näringsdepartementet, är en av de aktörer som ansvarar för genomförandet av Sveriges mineralstrategi. Tillväxtanalys har studerat miljötillståndsprövningsprocessen för gruvor och täkter i Sverige och ett antal konkurrerande länder och identifierat utvecklingsområden.

Carly Smith Jönsson, Senior analytiker, Tillväxtanalys

Carly Smith Jönsson arbetar för närvarande som Senior analytiker på Tillväxtanalys. Hon är projektledare för myndighetens arbete kring miljötillståndsprövning, miljöteknik och exportfrämjande. Hon har tidigare arbetat bland annat på Utrikesdepartementet och Länsstyrelsen i Jämtlands län. Hon har en masterexamen i miljövetenskap.

Internationell klassificering av mineralfyndigheter som inkluderar sociala och miljömässiga förutsättningar för utvinning

Förenta nationernas klassificeringsmodell (UNFC) är ett enhetligt system för klassificering av olika råvaruslag, både energiresurser (inklusive förnybara resurser) och solida mineral. Systemet ger en gemensam ram som kan användas för att utföra internationellt jämförbara energi- och mineralstudier, utföra och analysera statliga policyer för resurshantering, som underlag för att planera industriprocesser och för att fatta effektiva investeringsbeslut . Det innebär klassificering av projekt som visar både försäljningsbara och icke-försäljningsbara delar (avfall) inom ett projekt och som i separata axlar speglar både projektets vetenskapliga/tekniska status, den geologiska potentialen och projektets ekonomiska och samhällsmässiga (sociala och miljömässiga faktorer) mognad.
Presentationen kommer att belysa den senaste utvecklingen vid tillämpningen av denna klassificeringsmodell, bakgrunden till UNFC, systemets unika fördelar och den tydliga kopplingen till vedertagna CRIRSCO-klassificeringar samt det norske Oljedirektorat-klassificeringen för petroleumresurser, Society of Petroleumengineers (SPE)-hanteringssystemet för petroleumresurser, SPE Petroleum Resources Management System (SPE PRMS).

Författare:
Sigurd Heiberg, Chairperson of Petronavit a.s., Kaj Lax Avdelningschef, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU), Kerstin Brinnen, Branschjurist, SveMin och Charlotte Griffiths, Chief of Section, Sustainable Energy Division, United Nations Economic Commission for Europe.

Sigurd Heiberg, ordförande, Petronavit a.s.

Han har varit ordförande för Oil and Gas Reserves Committee, Society of Petroleum Engineers (2000-2001), UNECE Expert Group on Resource Classification (2002-2009) och Bureau of the UNECE Intergovernmental Committee on Sustainable Energy (2010-2012).
Sigurd har innehaft följande befattningar: Vice direktör för resurshantering på Norska Petroluemdirektoratet och Projektledare för företagsstrategi på Statoil.
Han har BSc-examen (Magna cum laude) från UCLA och SM-examen från MIT.

Gruvavfall – risker och kostnader för staten

The audit shows that there are problems both in determining financial guarantees for mining activities and in monitoring allocated guarantees and in environmental supervision of mining activities. Taken together these problems mean that the current system of financial guarantees for mining activities does not sufficiently minimise the risks that central government and thereby tax payers will have to pay for necessary post-treatment of closed-down mines.
The presentation will cover main findings and recommendations from the audit, the Riksdag’s position on the audit report and measures taken by the Government.

Fredrik Engström, Revisionsdirektör, Riksrevisionen

Fredrik Engström has been working as project leader at the Swedish National Audit Office (SNAO) since 2004, mainly in environmental audits. One recent example besides the audit on mining waste is the SNAO’s audit on supervision of transport of hazardous waste (RiR 2015:10). He is currently project leader of an audit on state-owned contaminated sites, which is planned to be published during autumn 2016.

Strategi för hantering av gruvavfall

Sverige ska fortsätta stå stark som gruvnation och vara en föregångare för en miljömässigt hållbar gruvnäring och avfallshantering. Verksamheten ska samtidigt inte överlämna en skadad miljö eller ekonomiska åtaganden till framtidens medborgare och skattebetalare. Sveriges geologiska undersökning och Naturvårdsverket har fått i uppdrag från regeringen att tillsammans ta fram en strategi för hantering av gruvavfall. Uppdraget ska ge en samlad bild av och vägledning om hur gruvavfallet bör hanteras för att förbättra miljömässigt hållbar avfallshantering och efterbehandling.

Amanda Baumgartner, statsgeolog, på Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Amanda Baumgartner är statsgeolog på Sveriges geologiska undersökning. Hon är SGUs projektledare för regeringsuppdraget om att ta fram en strategi för hantering av gruvavfall. Amanda har tidigare drivit projekt inom mineralstrategin med fokus på resurseffektivisering. Hon har studerat biogeovetenskap vid Stockholms universitet och plockade 2010 ut en magisterexamen i geovetenskap.

Karin Klingspor, projektledare, Naturvårdsverket

Karin Klingspor är Naturvårdsverkets projektledare för regeringsuppdraget att ta fram en strategi för hantering av gruvavfall. Karin har lett ett flertal regeringsuppdrag och har mångårig erfarenhet av frågor inom miljöområdet. Karin är civilingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm.

Swedish and Finnish position in the Fraser institute annual survey of mining – Key factors influencing mining attractiveness

Kenneth P. Green, Senior Director of Natural Resource Studies, Fraser Institute

Kenneth P. Green is Senior Director of Natural Resource Studies at the Fraser Institute. He received his doctorate in Environmental Science and Engineering from the University of California, Los Angeles (UCLA), an M.S. in Molecular Genetics from San Diego State University, and a B.S. in Biology from UCLA. Mr. Green has studied public policy involving energy, risk, regulation, and the environment for nearly 20 years at public policy research institutions across North America including the Reason Foundation, the Environmental Literacy Council and the American Enterprise Institute. He is responsible for Fraser Institue Annual Survey of Mining Companies.

5 years in Sweden; an Australian company’s view

Talga first acquired projects in Norrbotten in 2011 and by 2012 had already drilled out the world’s highest grade graphite resource, multiple hundreds of millions of tonnes in iron ore resources and numerous other mineral deposits.

Now the Company is maturing from exploration to mining, and the Company has recently completed its 2nd trial mining exercise for graphite, using novel mining and processing methodologies to become potentially the world’s largest bulk graphene producer.

This presentation shall explore Talga’s process and note the main factors in success to date.

Amanda Scott, Project Geologist, Talga Resources Ltd

Ms Scott has over 12 years’ experience in the mineral exploration industry and is the Project Geologist of ASX-listed Talga Resources Ltd. Talga owns the world’s highest grade mineral resources of graphite, located in Sweden, and is developing a novel and large volume process to produce graphene and micro-graphite direct from ore. Scaling up of the process is underway at Talga’s pilot test facility in Rudolstadt, Germany.

Amanda holds a Bachelor of Science (Geology) from Victoria University of Wellington, is a Member of the Australian Institute of Mining & Metallurgy and owner of consulting firm Scott Geological.

Björkdalsgruvan – Implementing ”best-practice” methodologies in exploration, resource and production geology

Mandalay Resources entered Sweden in September, 2014, with the purchase of the Björkdal mine located in the Skellefteå region, Västerbotton. At the time of acquisition, the performance of the mine had been negatively impacted by years of under-investment in geology and exploration. The effects on mine-production were far-reaching– resource modelling, reserve estimation, mine planning, grade control and reconciliation were either not performed, or of low value due to a lack of relevant and high quality data.
Mandalay has invested substantially in rebuilding the geology, grade control and mine planning capability of the mine and has accelerated exploration signficantly. The results include: a completely new geologic model of the deposit that has supported discovery of new resources; a well-constrained, predictive block model that supports grade control and mine optimization; increasing head grade of mill feed leading to increasing gold production; and a significant increase in resources and reserves.

Thomas Fromhold, Swedish Exploration Manager, Mandalay Resources

Thomas Fromhold is the Swedish Exploration Manager for Mandalay Resources. Previously, he occupied a similar role at Mandalay Resources’ Costerfield gold and antimony mine located in south-east Australia, Mandalay Resources’ first producing turnaround project. Thomas is originally from a research background and holds a PhD in geology from The University of Melbourne, Australia.

Exploring Lapland

S2 Resources has started a major exploration program in northern Sweden and northern Finland.
S2 comprises former key members of Sirius Resources (discoverer and developer of the Nova-Bollinger nickel-copper mine in Australia and one of the most successful companies listed on the ASX) and also former key members of the Anglo American team that discovered the Sakatti copper-nickel-platinum deposit in Finland.
S2 is well funded to pursue a significant drilling program in the Skellefte belt of Sweden and has extensive strategic ground holdings in Finnish Lapland.
The team has also managed the financing and development of major mines, having raised more than $750 million in equity and debt funding, and won recognition from local communities for their engagement and relationships.

Dr Mark Bennett, Founding MD and CEO, S2 Resources

Dr Mark Bennett was the founding MD and CEO of Sirius and is now the founding MD and CEO of S2 Resources.
He is a two times recipient of the AMEC Prospector of the Year Award, for the discovery of the Thunderbox Gold Mine, the Waterloo nickel mine and the world class Nova-Bollinger nickel-copper deposit in Western Australia.
Mark has extensive experience in equity capital markets, transactions, strategic planning and community engagement and led Sirius through the discovery, feasibility, financing and development of Nova, one of the most significant new nickel mines in the world.

Responsible exploration in sensitive areas

Mawson Resources Limited (TSX:MAW) has distinguished itself as a leading Nordic exploration company with a focus on the flagship Rajapalot and Rompas gold discoveries in northern Finland. Finland as well as other Nordic countries has rigorous regulatory processes with strict environmental standards. Mawson is committed to develop the projects in a responsible way.

Mawson carries out its exploration activities in large areas, including areas with a conservation status. In addition to national legislation, international legislation and the Habitats and Birds Directives guide the Company’s operations. Mawson has completed a variety of nature studies, and assessed Natura 2000 impacts related to their future exploration activities. The exploration activities and all the impacts on the natural environment, species and water is monitored continuously and form the basis for this presentation.

Noora Ahola, Environmental Director, Mawson Oy

Noora Ahola is the Environmental Director and a board member of Mawson Resources Ltd. Noora is a Forestry Engineer with a M.Sc. in Landscape Management. She has developed strong experience within the Finnish environmental administration, applying environmental legislation towards nature protection. As Environmental Director, Noora sets Environmental Policy with senior management, and is responsible for environmental monitoring and management plans. She is responsible for identifying and managing key environmental risks associated with Mawson’s projects and for ensuring environmental factors are effectively addressed and managed. Working closely with local communities and government, Noora manages consultants and ensures that environmental criteria are integrated into the design of exploration projects. The role is a key member of the exploration team and is responsible for ensuring all environmental requirements are delivered on time and within scope.

Future Innovation within the Mining and Metal producing sector

Dr. Charlotte Andersson, Program Director SIP STRIM

The outlook for gold and silver markets in 2017

Junlu Liang, Senior Analyst, Metals Focus

Junlu joined the Metals Focus team as a senior analyst in November 2013 and contributes to research and analysis on precious metals.
Before joining Metals Focus, she worked for five years at Thomson Reuters GFMS, formerly GFMS. At Thomson Reuters, she undertook research on the official sector and investment and was responsible for the precious metals research in China.
Junlu holds a BA in International Economics from Beijing Foreign Studies University and MSc in Economics from London School of Economics.

Nasdaq Nordic – get access to capital and gain global exposure

Nasdaq Nordic is currently the leading exchange group in Europe, both in terms of number of listings and capital raised. Especially the Nordic growth market, Nasdaq First North, has been a true global success story for several years, at a time when markets all over the world are struggling. Get to know why Nordic capital markets are so active and learn some interesting case studies.

Håkan Sjögren, Managing Director, Nasdaq Stockholm

Responsible for the Main Market and First North listings business in Stockholm.

Opportunities to invest in Finnish Mining Industry

Finland has long traditions in mining and developing mining technology. During this decade Finland has systematically developed the operation conditions of mining industry in terms of legislation and research infrastructure. After launching mineral strategy 2010, Finland has implemented significant development measures like Green Mining Programme, with overall budget more than 120 m€ and participating organizations more than 100. In the beginning of 2015 Finnish government started Mining Finland programme. The aim of the four year programme is to promote Finnish mining technology export and to promote direct foreign investments to Finnish mining industry, exploration, early stage mining companies and to growing technology companies.

 

Harry Sandström, Programme director, Geological Survey of Finland

Invest in: Innovative Energy Efficient Silver Mine Project

Sotkamo Silver is Applying Innovative Technologies In The Development Of Scandinavian Junior Mining Industry. The Company will minimize its carbon footprint and pursue a more circular business model. Silver Mine project is part of the Finnish TEKES funded Green Mining project in thematic areas as: enhance energy efficiency; enhance operational efficiency; reduce carbon footprint. The Company is even participating in the Baltic Sea Underground Innovation Network (BSUIN) and participating in Team Finland Growth Programme, Mining Finland.

Total amount of investments has been about 28 M€ until 2016. Needed additional investment is 32 M€ before planned production start in January 2018. 6 years’ estimated revenue is 211 M€ and for 11 years 420 M€.

Sotkamo Silver AB is listed in the NGM stock exchange in Stockholm (since 2010) with secondary listing completed on the Nasdaq OMX Helsinki in 2012.

Timo Lindborg, CEO, Sotkamo Silver

Dr. Tech. Timo Lindborg has received the 8th Nordic Exploration Award in 2016. Dr Lindborg has energetically and decisively contributing to create a junior mining community in Finland. Taking the Pampalo gold deposit into operation. Building bridges between Finland and Sweden, in industry and education.

In all Timo Lindborg has been working with mining related issues since 1978, for almost 40 years. At present, he is CEO of Sotkamo Silver AB a listed Swedish company. He set it up and grew it to develop the Sotkamo Silver deposit. Between 1995 and 2010 Timo Lindborg was engaged in Endomines Oy and Endomines AB. He is one of the founding entrepreneurs behind this company.

Dr. Timo Lindborg obtained his B.Sc. in geology at the University of Uppsala in 1982 and a Master of Science in Technology (Water and Environmental Engineering) at Oulu University in 1988. His doctor’s degree in Industrial Economics and Management is also from Oulu and was completed in 1996. Since 2005 he has title of docent (an adjunct professor) at Oulu University. Dr. Lindborg was lecturing as a professor in mineral entrepreneurship at the Nordic Mining School, the cooperation between Oulu University and Luleå University of Technology, during 2010-2013.

Industry metals – History doesn’t repeat itself, but it tends to rhyme

Our analysis of bear cycles over the past 110 years in the metals industry suggests not only that a turnaround is ongoing, but also that a recovery should be meaningful and not short-lived. The presentation will also cover main findings and recommendations from our Nordic Materials Equity coverage.

Christian Kopfer, Senior Analyst Materials and Energy, Nordea

Christian has ten years of experience from metals & mining and energy equity research at Nordea and Kaupthing. Last years, he has been top ranked within both materials and energy, based on institutional asset management surveys. Christian holds a M.Sc. in Financial Economics from Gothenburg University and a M.Sc. in Electro Engineering from Chalmers University of Technology.

Building companies to unlock superior value

Forbes & Manhattan is a family-run private merchant bank operating in Canada, the U.S., Western Europe and China focusing on developing companies in the natural resource sector. The company has a successful history of seeking out high potential mining assets and take them from exploration and discovery to production by growing them with in house financial, technical and legal expertise. The combination of assets, management, financial and marketing support in early stage have led to the development of 28 portfolio companies the past 11 years with consistently high returns.
Today, over 200 employees and consultants are working as an integrated team built on technical and operational expertise coupled with accomplished financial markets professionals to unlock superior value for juniors.

Stan Bharti, P.Eng, C. Eng, M.Sc., D.I.C

Stan Bharti is the founder and Executive Chairman of Forbes&Manhattan, Inc, (www.forbesmanhattan.com) , an international merchant bank and finance house focused on resources and infrastructure, including energy and technology. Forbes in one of the premier mining and energy houses in Canada with operations all over the world. Forbes is recognized around the world as a leader in discovering, financing and building projects through to completion. Forbes has over one thousand professional staff that include engineers and geologists, investment bankers and financiers. The Company does business in most of Africa, several countries in South America ( Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Peru ) and in most parts of Asia including China, India, Mongolia and Mayanmar.

Copperstone – a unique opportunity

During the past year, Copperstone Resources has identified a unique opportunity on its Copperstone project in Norrbotten – a potential Au-Cu porphyry deposit at the sub-project Svartliden. Evaluation of existing data so far, including assay results from drilling 2015 and 2016, support the hypotheses. At present, the Company is preparing for a verification of the hypothesis through deep core drilling. If verified, this will mean a major game changer for the Company.

Dr Per Storm, CEO, Copperstone Resources AB

Dr Per Storm is CEO of Copperstone Resources AB since 2011. Before this, he was CEO and senior consultant at Raw Materials Group RMG AB, a well know metals strategy/policy consultant. Dr Storm has also served on several boards of junior mining companies, SMEs and policy organisations.

Botnia Exploration – The journey from gold exploration towards mining

Botnia Exploration started in 2007 with greenfield exploration focusing on gold. Ten years later the company has two mining concessions and is currently working on its mining license application. The goal is to start production in the gold mine Vindelgranselegruvan within the next couple of years.

Thomas Ljung, CFO, Botnia Exploration

Thomas Ljung is the CFO of Botnia Exploration and has a Bachelor of Science degree in Business and Public Administration from the University of the Pacific in California, USA. Thomas joined Botnia Exploration in 2009 when the company got listed on Aktietorget. Mining runs in his family as his grandfather was a drill operator in Bergslagen during his career. This in turn made Thomas father Bengt Ljung, founder and CEO of Botnia Exploration, get into the mining business where he has spent most of his career. Thomas has international sales and business experience working for companies like Kalmar Industries and Brokk AB in the US.

Panel

Ingemar Haga, Vice-President, Europe, Agnico Eagle Mines Limited

Mr. Haga joined Agnico-Eagle Mines Limited as Vice President, Europe in 2006. He has over 30 years of international experience in the exploration and mining industry and has held various executive and corporate positions with the Outokumpu Group in Finland and Canada. Prior to joining Agnico-Eagle, Mr. Haga was President of Polar Mining Oy, a Finnish subsidiary of Dragon Mining NL of Australia. Mr. Haga is a board member of Swedish gold mining company Auriant Mining AB. He has served as a board member of the Finnish Mining Association from 2007-2008 and as their Chairman in 2009. Since 2010 he has been a member of Euromines’ Steering Committee and from Mr. Haga is a graduate of Åbo Akademi, Finland (M.Sc.).

Panel

Åsa Persson, Bergmästare

Tillträdde 1 juli 2010.

Moderator

Magnus Ericsson, Adjungerad professor i Mineralekonomi, Luleå Tekniska Universitet

Regeringens syn på framtidens gruv- och mineralnäring

Mikael Damberg, Närings- och innovationsminister, Näringsdepartementet

Mikael Damberg är närings- och innovationsminister samt chef för Näringsdepartementet. Utöver näringslivsfrågor ansvarar Damberg för UD:s handelsfrämjande frågor och styrningen av de flesta statligt ägda bolag som fram till årsskiftet ingår i Finansdepartementets ansvarsområde.

The state of mineral exploration in Canada – Keynote speaker

This presentation by PDAC will provide a national perspective on the state of mineral exploration in Canada, situated within a global context. Key topics will include the state of exploration finance globally, and within Canada and the state of mineral exploration expenditures within Canada as compared to key competitors. It will conclude with an analysis of the main challenges affecting how competitive Canadian jurisdictions are at attracting exploration investment and a discussion of the actions PDAC is taking to address those challenges in partnership with government.

Nadim Kara, Senior Director, Policy & Programs, Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC)

Nadim Kara is the Senior Director for Policy at the Prospectors & Developers Association of Canada, where his team works on supporting a competitive and responsible Canadian mineral exploration and development industry.

As the Senior Director for Policy & Programs at PDAC, Nadim and his team work with PDAC members and stakeholders to identify the risks and opportunities facing the Canadian mineral exploration and development industry, both at home and abroad. They then help the industry to seize opportunities and manage risks through a combination of advocacy activities (e.g. asking for government geoscience investments in remote and northern Canada) and the provision of member supports and services (e.g. creating tools and resources to support responsible exploration). Prior to working at PDAC, Nadim worked with Natural Resources Canada on federal policy related to the industry, as well as Partnership Africa Canada, where he worked on human security issues in the diamond industry supply chain. Nadim has an M.A. in Political Science from York University in Toronto.

Co-chair,Paneldebatt

Camille Duran, Executive Producer, The Green Exchange

Camille Duran is an international media producer and talk show host specializing in sustainability and change management. He produces and co-hosts The Green Exchange, a fast growing podcast & live talk show providing knowledge, inspiration and entertainment to sustainability professionals across Europe. Camille is currently very involved in editorial work around green finance and circular economy. He is based in Malmö, Sweden.

Paneldebatt

Johan Söderström, VD, ABB AB (Sverige)

Johan Söderström är född 1962 och är svensk medborgare.
Han har en civilingenjörsexamen i Industrial Industriell Teknik från Linköpings universitet.

Johan Söderström innehar två hedersdoktorat vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten på Uppsala universitet och vid tekniska fakulteten på Linköpings universitet.

Han har en lång och framgångsrik karriär på ABB sedan 1986 inom ett antal olika chefsbefattningar i Schweiz och Sverige. Johan Söderström är verkställande direktör för ABB AB (Sverige) sedan 2011.

Johan Söderström är ordförande för Teknikföretagen, ordförande för MISTRA, stiftelsen för miljöstrategisk forskning, och han är medlem i IVA, Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Paneldebatt

Jan Moström, VD, LKAB

Position: President and CEO LKAB
Education: Engineer, Mining and Civil Engineering, Bergskolan Filipstad, 1983
Year employed: 2015
Born: 1959
Other engagements: Chairman in SveMin and board member in GAF, SGU Insynsråd
Background: Boliden 2000-2015, Skellefteå kommun 1998-2000, Boliden 1979-1998

Foto: Denny Lorentzen

Paneldebatt

Anders Ferbe, förbundsordförande, IF Metall

Anders Ferbe, förbundsordförande i IF Metall, är född 1954 och uppvuxen i Huskvarna och Jönköping. Sedan 1984 boende i Stockholm, i dag i Huddinge. Han är gift och har fem barn.

Arbetade under flera år på Svenska Fläktfabriken i Jönköping innan han kom till Metall sedermera IF Metall. Anders Ferbe är även vice ordförande i det europeiska industrifacket Industri All och han sitter i flera styrelser bland annat Business Sweden.

Paneldebatt

Per Magnusson, VD, ÅF Industry

Per Magnusson är divisionschef för ÅF Industry och sitter I ÅFs koncernledning. Per Magnusson har tidigare varit med och byggt upp Benima (förvärvat av ÅF i maj 2006) utifrån olika ledande befattningar sedan 1985. Dessförinnan var Per verksam inom annan konsultverksamhet och har även erfarenhet från ASEA i Västerås.

Paneldebatt

Agne Ahlenius, VD, Zinkgruvan Mining

Agne Ahlenius föddes i Västerbotten och växte upp i Lycksele. Han läste till bergsingenjör vid Luleå Universitet och arbetade under nära femton år på olika ledande befattningar inom Boliden. Hans sista placering inom Boliden var i Spanien. Därefter fortsatte Agne jobba utomlands och hade under sexton år flera ledande positioner inom gruvindustrin i framförallt Spanien och Sydamerika. 2015 flyttade Agne hem till Sverige och var platschef för Björkdalsgruvan innan han i september 2016 tillträdde rollen som VD för Zinkgruvan Mining.

Paneldebatt

Elisabeth Gammelsæter, generalsekreterare, Norsk Bergindustri

Hun er samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Hun har også en Master of Management grad fra Bedriftsøkonomisk Institutt med vekt på kommunikasjon og samfunnsansvar.

Hun har jobbet i nesten ti år i det norske Næringsdepartementet før hun begynte å jobbe for Pukk- og grusleverandørenes landsforening (PGL) i 1998. Denne foreningen dannet i 2003 Bergindustriens fellessekretariat sammen med Stenindustriens Landssammenslutning (SIL) og Bergindustriens Landssammenslutning (BIL).

I 2008 ble disse foreningene slått sammen og Norsk Bergindustri så dagens lys. Elisabeth var sentral i etableringen av Norsk Bergindustri og har vært generalsekretær siden. Norsk Bergindustri jobber i tett dialog mot norske myndigheter om hva som er hensiktsmessige rammebetingelser for bergindustrien i Norge, og tilbyr sine medlemmer nettverksarenaer, opplæring og rådgiving.

SPONSORER